Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží Prodávajícím. Vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí těmito Obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího – společnosti Doteko.cz a Kupujícího - fyzické či právnické osoby, která uzavřela s prodávajícím kupní smlouvu (dále jen "Kupující").

1.2. Specifikace prodávaného zboží

a) E-shop Doteko.cz prodává dětské oblečení, a doplňky v  secondhand kvalitě, tzn. cream  (minimálně nošené a nošené). 

b) Prodávané zboží  vyhovuje legislativním normám a hygienickým předpisům platným na území ČR. Drobné zkreslení odstínů barev může být způsobeno úpravou fotografií, různou světelnou intenzitou, jiným nastavením monitoru počítače atd.

c) Některé prodávané zboží může vykazovat jistou míru opotřebení odpovídající délce předcházejícího užívání. Prodávající nemá informace o délce předcházejícího užívání nabízeného zboží.  Cena zboží je stanovena s ohledem na opotřebení zboží jeho předcházejícím užíváním.

d) E-shop používá pro hodnocení zboží následující stavy:

     1) nové s visačkou - nenošené značkové zboží s výraznou slevou
      2) nové – vypadá jako nové, nevykazuje žádné známky nošení, většinou obsahuje utržené visačky...

      3) II. jakost – nošené nebo nové s malou vadou (zatržená nitka, nevypratelný flíček… vše je uvedeno v popisu u konkrétního zboží)

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry a designové detaily a ostatní údaje uvedené v internetovém obchodě na fotografiích jsou údaji nezávaznými a mohou se od finálního výrobku lišit. 

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad Prodávajícího, kde Prodávající předá zboží dopravci – přepravní společnosti, popřípadě Kupujícímu dle objednávky.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění potřebných údajů uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením přijetí objednávky. Za potvrzení se považuje potvrzení e-mailem, které je realizováno ze strany Prodávajícího po předchozím odeslání elektronické objednávky.

5. Zrušení objednávky

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím potvrzením. Po potvrzení objednávky má toto právo jen v případě, že Prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky má Prodávající právo nárokovat si na Kupujícím vzniklou škodu tímto jednáním. 

6. Cena a platba

Ceny uvedené na internetové stránce www.doteko.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek .

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet Prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní společnosti.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

7. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její řádné vyřízení. Zboží skladem prodávající vyexpeduje – předá dopravci 1-2 pracovní dny po závazném potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, oznámí toto Prodávající Kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném termínu dodání. 

Dodací lhůta je do následujícího pracovního dne od předání zboží přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balení či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje Kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Podpisem faktury Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena.

8. Odpovědnost za vady zboží 

V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající  za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím ( § 2167 občanského zákoníku ). Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené reklamační lhůtě v délce 12 měsíců ( § 2168 občanského zákoníku ).

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná se o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu ( § 2171 občanského zákoníku ).

V případě opakovaných a zjevně spekulativních reklamací si prodávající  vyhrazuje právo  zákazníka po předchozím upozornění nadále neobsluhovat.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Učiní tak písemně nebo elektronicky a musí uvést své kontaktní údaje, číslo objednávky a označit vady zboží a nárok, který uplatňuje.

Reklamace lze uplatňovat písemně, prostřednictvím emailu nebo osobně po předchozí domluvě v sídle naší společnosti na adrese: Dixit Car, s.r.o., Kamenný Přívoz 12, 252 82,  e-mail: doteko@doteko.cz

Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí K. V případě oprávněné reklamace dopraví Prodávající opravené zboží k zákazníkovi na vlastní náklady přepravní společností.

K reklamovanému zboží je nutná kopie dokladu o nákupu – faktura a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být kompletní.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace jeho opravou, výměnou za stejný výrobek, přiměřenou slevou z kupní ceny, resp. vrátit kupní cenu.

Některé nabízené tkaniny nejsou opatřeny UV stabilizátory. Stálobarevnost materiálu závisí na podmínkách v jakých je výrobek používán, na intenzitě slunečního záření a vlhkosti vzduchu. Změna barvy tkaniny nemůže být důvodem k reklamaci.

Bližší pokyny pro uplatnění záruky stanoví reklamační řád.

9. Zadávání "výrobce, značky" oblečení

Zadávání výrobce u produktu je velmi náročné, mnohdy i nemožné, pokud jsou štítky z oblečení odstraněny, což se vzhledem k charakteru zboží, stává poměrně často. Proto je u tohoto zboží namísto výrobce napsáno – neuvedeno.

Toto označení se tady objevuje u produktů v těchto případech:
a) Produkt má odstřižený štítek a nebylo možné dohledat jeho pravého výrobce

b)  Produkt má nečitelný šťítek

10. Odstoupení od smlouvy a výměna zboží

Podle občanského zákoníku kupující má právo odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dní od převzetí zboží. Stejný termín platí i pro výměnu zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme vás o dodržení níže uvedených podmínek:

Kontaktujte nás, oznamte, že žádáte o odstoupení od smlouvy, či výměnu zboží, s uvedením čísla objednávky, data nákupu a vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz. Peníze za zboží vám převedeme na účet nejpozději do 10ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.

Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete nám jej zpět za následujících podmínek:

  • nesmí být použité, - musí být nepoškozené,

  • musí být kompletní

  • s kopií dokladu o koupi 

Zboží, prosím, posílejte doporučeně a pojištěné, případně vracejte osobně, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Doporučeně neznamená na dobírku.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy pokud bylo zboží upraveno podle jeho přání.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět.

Při výměně zboží hradí další poštovné Kupující dle ceníku dopravce.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v rozsahu a znění, které je uvedeno na internetovém obchodě prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád a prohlášení o ochraně osobních údajů.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje Obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, i to že akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt doteko@doteko.cz pro vyřešení nastalé situace.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 20.4.2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.doteko.cz.


0 kusů / 0

výběr značek

Kugo   /   Wolf    /   Disney   /   Lupilu   /   S.Oliver   /    Tom Tailor   /   Diesel    /   Next   /   Cars   /   HM   /   Hello Kitty   /   Esprit   /   

Zara   /   TCM  / ...