Reklamační řád

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen "Zboží"), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").
"Prodávající" je Doteko.cz 
"Kupující" je subjekt který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží

2. Záruční podmínky

Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
  
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 12 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem, pokud není uvedeno jinak.
Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Kupujícího žádáme o uvedení následujících informací:

  • číslo objednávky, které je zasíláno společně s potvrzením objednávky v emailu

  • co nejvýstižnější popis závady a jejích projevů

  • doložit doklad o vlastnictví zboží – fakturu, dodací list

Některé nabízené tkaniny nejsou opatřeny UV stabilizátory. Stálobarevnost materiálu závisí na podmínkách v jakých je výrobek používán, na intenzitě slunečního záření a vlhkosti vzduchu. Změna barvy takové tkaniny není důvodem k reklamaci.
Přirozená vlastnost některých námi použitých materiálů (především přírodního složení), jako je tvorba žmolků, není důvodem k reklamaci.

3. Vyřízení Reklamace

Reklamace se uplatňují v sídle prodávajícího. Informace, či písemné podání reklamace na e-mail doteko@doteko.cz, nebo po předchozí domluvě na adrese Kamenný Přívoz 12, 252 82.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly.
Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
  
Zboží k reklamaci přijímáme pouze čisté.

4. Závěrečná ustanovení

V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury.
Tento reklamační řád nabývá účinnost dnem 1.7. 2018.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 


0 kusů / 0

výběr značek

Kugo   /   Wolf    /   Disney   /   Lupilu   /   S.Oliver   /    Tom Tailor   /   Diesel    /   Next   /   Cars   /   HM   /   Hello Kitty   /   Esprit   /   

Zara   /   TCM  / ...